Skip to main content

Det är många faktorer som bidrar till olyckor, men hastigheten är ett av de största problemen i vägtrafiken idag. När Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade på Trafikverkets årliga Resultatkonferens trafiksäkerhet väg i slutet av april uttryckte han en djup oro över utvecklingen och menade att vi måste mota bort dagens populism att det är häftigt att köra för fort. Istället måste vi stå upp för våra värderingar kring trafiksäkerheten och hjälpas åt att skapa en förståelse för varför det är så viktigt att följa lagen och att hålla hastigheten.

Antalet omkomna var 324 personer 2018, det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med 2017. Flertalet trafiksäkerhetsindikatorer har inte utvecklats i den takt som krävs, utan har istället stagnerat och gapet till den nödvändiga utvecklingen har ökat. Nollvisionens mål om max 220 dödade 2020 bedöms nu inte längre vara inom räckhåll. Fordonens och infrastrukturens säkerhetsnivå kan inte skydda oss människor tillräckligt i de hastigheter som vi tillåter på våra vägar. Sänkt hastighet är också den indikator som har störst potential att minska antalet omkomna. Detta konstaterar samtliga aktörer under dagen och poängterar att det krävs mer av beteendepåverkande åtgärder för att förändra attityder i trafiken. Utöver rätt hastighet måste fokus framöver också ligga på nykter trafik och säker cykling, då detta är insatsområden som har stor påverkan på olyckstalen i trafiken.

Det är bland personbilister och motorcyklister som den största ökningen av omkomna skedde under 2018. Lastbilarna har blivit många fler på våra vägar och antalet omkomna personbilister i kollision med tung lastbil ökade kraftigt förra året. De vanligaste olyckstyperna var singelolyckor, mötes- och omkörningsolyckor och många skedde på vägar med höga hastigheter. Den mest olycksdrabbade gruppen var personer över 65 år.

Indikatorn allvarligt skadade ser emellertid positiv ut och antalet skadade i personbilar fortsätter att minska tack vare säkrare bilar. Här är utmaningen istället de oskyddade trafikanterna. Bland cyklisterna skadas ca 2000 personer varje år och här skönjer man ingen nedgång. Vanligast är singelolyckor och huvudskador dominerar.

Det finns även en mängd faktorer som påverkar trafiksäkerheten som ligger utanför det man kan påverka inom det egentliga trafiksäkerhetsarbetet. Vädret kan ha en indirekt inverkan, befolkningens åldersstruktur och den ekonomiska konjunkturen likaså. De förändringar som skett i omvärlden 2017 till 2018 är inte speciellt stora, så troligen har de inte haft så stor påverkan på antalet döda och skadade. Det är helt enkelt svårt att hitta en egentlig förklaring till den kraftiga ökningen av antalet omkomna mellan 2017 och 2018.

Klart är dock att det nu är oerhört viktigt att intensifiera arbetet och att varje aktör bidrar inom ens respektive ansvars- och kunskapsområde. Fler åtgärder krävs för att öka trafiksäkerheten, eftersom tillräckligt kraftfulla åtgärder uppenbarligen inte har vidtagits. Vi har Nollvisionen som vår utgångspunkt och kommer att fortsätta vårt arbete med beteendepåverkan och upplevelsebaserad utbildning för att öka förståelsen för hastigheter och risker i trafiken.

Är du intresserad och vill veta mer om nollvisionen Trafikverkets analyser av förra årets utveckling hittar du mer information här